0-7431-7608 -
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565
บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับเกียรติบัตร อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาฯ