0-7431-7608 -
โครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Thailand PSF (Teaching Professional Standards Framework-TPSF
ประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะวิทยาศาสตร์
โครงการ มหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อปี 2566 วันที่ 24 มกราคม 2566
ศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบบริการการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ณ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ "มหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อปี 2566" ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 25
การใช้ระบบรับสมัครผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาฯตลอดชีวิต
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2565
ประชุมคณะทํางานจัดทํา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณฯ
ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565
โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมการบันทึกข้อมูลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เข้าระบบ CHECO
โครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ”ครั้งที่ 3

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล