ประชุมฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Thailand PSF (Teaching Professional Standards Framework-TPSF
ประชุมชี้แจง เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
WACE WORLD CONFERENCE 2023
Academic Activities with Canadian Universities and at 2023 WACE World Conference
ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้ และระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ TSU-MA
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้(OBE : Outcome -Based Education และการเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์เพื่อยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
ประชุมสัมมนาเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference
โครงการพัฒนาอาจารย์ กิจกรรมอบรม เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ทางด้านการเรียนการสอน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การผลิตและสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมอบรม เรื่อง การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
กิจกรรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS 2
โครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Thailand PSF (Teaching Professional Standards Framework-TPSF
ประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะวิทยาศาสตร์
โครงการ มหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อปี 2566 วันที่ 24 มกราคม 2566
ศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบบริการการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ณ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ "มหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อปี 2566" ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 25
การใช้ระบบรับสมัครผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาฯตลอดชีวิต
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2565
ประชุมคณะทํางานจัดทํา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณฯ
ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565
โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมการบันทึกข้อมูลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เข้าระบบ CHECO
โครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ”ครั้งที่ 3