0-7431-7608 -
กิจกรรมการอบรม เรื่อง ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ บรรยายในเรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2556 ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
โครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ การขอรับงบประมาณสนับสนุนในการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถยื่นแบบแจ้งความจำนงขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ
แนวปฏิบัติควบคุมการแก้ปัญหาการส่งระดับขั้นล่าช้า
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Thailand PSF (Teaching Professional Standards Framework-TPSF
โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล