รับสมัครทุนสนับสนุนการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาฯ
การเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์เพื่อยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
กิจกรรมการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Thailand PSF (Teaching Professional Standards Framework-TPSF
ฝ่ายวิชาการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคน มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดรับแบบเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอน ปีการศึกษา 2566
การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา และการยกเว้นหน่วยกิต
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากการเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี 2564 และ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม
กิจกรรมการอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ และ เรื่อง การเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์ฯ
กิจกรรมการอบรม เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ทางด้านการเรียนการสอน
กิจกรรมการอบรม เรื่อง การผลิตและสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ฝ่ายวิชาการขอความร่วมมือให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ในระบบประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมการอบรม เรื่อง การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้ เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
กิจกรรมการอบรม เรื่อง ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ บรรยายในเรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2556 ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
โครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ การขอรับงบประมาณสนับสนุนในการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถยื่นแบบแจ้งความจำนงขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ
แนวปฏิบัติควบคุมการแก้ปัญหาการส่งระดับขั้นล่าช้า
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Thailand PSF (Teaching Professional Standards Framework-TPSF
โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ