พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


   


   มหาวิทยาลัยทักษิณตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างดี เพื่อให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่ามีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูล มีใจความสำคัญดังนี้

 •    - ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 •    - ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) พ.ศ. ๒๕๖๕
 •    - ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕

     
  ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร
     ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

  มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลของประเภทใดบ้าง

  1. ข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือนิสิต
  2. ข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือบุคลากร
  3. ข้อมูลสถานที่หรือวิธีการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่
  4. ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
  5. ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี
  6. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับเช่น คู่สมรส ผู้ถือบัญชีร่วม หรือผู้ค้ำประกัน
  7. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
  8. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด


  มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลผ่านช่องทางใดบ้าง

                         

  1. ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  2. ผ่านช่องกล้องวงจรปิด CCTV ที่ติดตั้งบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน (ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ CCTV TSU)
  3. ผ่านช่องทางอื่นๆ 


  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  **เพื่อรองรับ
  ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)