ประวัติฝ่ายวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน

        ฝ่ายวิชาการ  สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ตั้ง

        1. สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ณ ชั้น 1 และชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

        2. สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ณ ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ประวัติ

        ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเนื่องจากการแยกภารกิจประกันคุณภาพการศึกษาไปจัดตั้งเป็นฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/5559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อและภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อ และภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยปรับเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายวิชาการ มีพันธกิจและความรับผิดชอบด้านการกำกับมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การประสานและดำเนินการด้านการรับนิสิต และการบริการวิชาการ จนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนด
กลุ่มภารกิจภายในฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

               1) กลุ่มภารกิจมาตรฐานหลักสูตร

               2) กลุ่มภารกิจรับนิสิตและสนับสนุนการจัดการศึกษา

               3) กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา

               4) กลุ่มภารกิจบริหารและจัดการทั่วไป

วิสัยทัศน์

        ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในการผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพตอบสนองการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

พันธกิจ

        1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่นิสิต ผู้เรียน และบัณฑิตให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามที่ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
        2. สร้างความมั่นใจในระบบบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามกรอบมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
        3. กำกับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสมรรถนะ และทักษะของนิสิตและผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
        4. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพ และพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ในระดับชาติและนานาชาติ
        5. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต ผู้เรียน และบัณฑิตได้อย่างมีสมรรถนะและตอบสนองการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
        6. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้นิสิตเข้าปฏิบัติงานหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อให้มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา (Ready to Work)
        7. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบและกลไกการรับนิสิตในระดับปริญญาตรีและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิต
        8. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเวศการให้บริการการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานและที่เป็นเลิศ
        9. สนับสนุนการบริหารและการจัดการงานทั่วไปของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ และพันธกิจที่สำนักงานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในและภายนอกมอบหมาย 

ค่านิยม

        มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รับบริการ มุ่งเน้นนวัตกรรม มุ่งเน้นความสําเร็จ สร้างประโยชน์ให้สังคม จริยธรรมและความโปร่งใส

วัฒนธรรม

        มีความสามัคคี รับผิดชอบต่อหน้าที่ เรียนรู้เพื่อพัฒนางาน
ตราสัญลักษณ์ฝ่ายวิชาการ


ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์