0-7431-7608 -

ประวัติฝ่ายวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน

        ฝ่ายวิชาการ  สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ตั้ง

        1. สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ณ ชั้น 1 และชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

        2. สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ณ ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ประวัติ

        ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเนื่องจากการแยกภารกิจประกันคุณภาพการศึกษาไปจัดตั้งเป็นฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/5559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อและภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อ และภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยปรับเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายวิชาการ มีพันธกิจและความรับผิดชอบด้านการกำกับมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การประสานและดำเนินการด้านการรับนิสิต และการบริการวิชาการ จนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนด
กลุ่มภารกิจภายในฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

               1) กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

               2) กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหลักสูตร

               3) กลุ่มภารกิจรับนิสิตและส่งเสริมการเรียนรู้

               4) กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา


ตราสัญลักษณ์ฝ่ายวิชาการ


ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล