0-7431-7608 -

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประจำเดือนมกราคม 2566
 ประจำเดือนธันวาคม 2565
 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 ประจำเดือนตุลาคม 2565