0-7431-7608 -

ติดต่อเรา

:: ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ::

            140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000


            ชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

                         ภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา : ห้อง 18103  โทรศัพท์ 0-7431-7644

                         ภารกิจรับนิสิตและส่งเสริมการเรียนรู้  : ห้อง 18307  โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 7107 , 7110

            ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

                         ภารกิจบริหารงานหลักสูตร  : ห้อง 18307  โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 7105 , 7106

                         ภารกิจรับนิสิตและส่งเสริมการเรียนรู้  : ห้อง 18307  โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 7103 , 7107 , 7110 , 7111

                         ภารกิจบริหารงานทั่วไป  : ห้อง 18307  โทรศัพท์ 074-317609 ต่อ 7109

                                


:: ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ::

            222 หมู่ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210


            ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง

                         ภารกิจบริหารงานหลักสูตร  โทรศัพท์ 0-7467-3230 ต่อ  7215 , 7302

                         ภารกิจบริหารงานหลักสูตร  โทรศัพท์ 0-7467-3230 ต่อ  7215 , 7302

            ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง

                         ภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา  โทรศัพท์ 0-7467-3206 ต่อ 7170 , 7172 , 7173