คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดโครงการฝึกอบรม 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเดินทางไปราชการ
 คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 คู่มือการปฏิบัติสหกิจนานาชาติ
 คู่มือการปฏิบัติสหกิจฝ่ายวิชาการ (ฉบับปรับปรุง)
 คู่มือการปฏิบัติสหกิจในประเทศ
 คู่มือการส่งนิสิตปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ
 บทวิเคราะห์ การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 คู่มือการปฏิบัติงานการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามระบบ TCAS
 คู่มือปฏิบัติงานการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รายงานการวิเคราะห์ เรื่องวิเคาระห์ค่าตอบแทนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ตามระบบ TCAS