ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

ขั้นตอนการทำงาน ฝ่ายวิชาการ

 ขั้นตอนการทํางานการรับนิสิต กลุ่มภารกิจการรับนิสิต

 ขั้นตอนการทํางานการปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 ขั้นตอนการทํางานการอนุมัติหลักการ หลักสูตรใหม่

 ขั้นตอนการทํางานการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง

 ขั้นตอนการทํางาน การปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ

 ขั้นตอนการทํางานงานพัสดุ

 ขั้นตอนการทํางานงานประชุมฝ่ายวิชาการ

 ขั้นตอนงานสหกิจศึกษาในประเทศ

 ขั้นตอนการท างานสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ขั้นตอนการเสนอรายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา

 ขั้นตอนการเสนอขอปิดรายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา

 ผังการเสนอเอกสาร (ทะเบียนส่ง)

ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการ EdPex

 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

 กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

 กระบวนการรับนิสิต

 กระบวนการบริหารคู่ความร่วมมือสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ