ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         กระดาษทำการ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยง

         แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงาน ฝ่ายวิชาการ (ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566)
         รายงานผลการดาเนินงานจากการบริหารความเสี่ยงชื่อหน่วยงาน ฝ่ายวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบรายงาน 3 เดือน)(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
         รายงานผลการดาเนินงานจากการบริหารความเสี่ยงชื่อหน่วยงาน ฝ่ายวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (รอบรายงาน 6 เดือน)(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566)
         รายงานผลการดาเนินงานจากการบริหารความเสี่ยงชื่อหน่วยงาน ฝ่ายวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (รอบรายงาน 9 เดือน)(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566)

ควบคุมภายใน

         แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
         รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
         รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566