กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

   กฎกระทรวง

             ►  กฏกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
             ►  กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
             ►  กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
             ►  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565
             ►  กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

   ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

             ►  ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
             ►  ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขาเกษตรสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล และท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ปี พ.ศ. 2565

   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

             ►  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียด ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2565
             ►  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
             ►  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณทิตศึกษา พ.ศ. 2565
             ►  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
             ►  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565
             ►  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
             ►  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
             ►  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565
             ►  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
             ►  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
             ►  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
             ►  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
             ►  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565
             ►  ประกาศจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565

   หลักการ/แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตร

             ►  หลักการในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา
             ►  คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
             ►  ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

             ►  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566     
             ►  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566     
             ►  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566     
             ►  เอกสารนำเสนอ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566     
             ►  เอกสารนำเสนอ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566     
             ►  เอกสารนำเสนอ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566     
             ►  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
             ►  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

   ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

             ►  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์ และองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสานมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566  
            
 ►  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 2566  
            
 ►  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2566 
            
 ►  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัด การศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบันในประเทศไทย พ.ศ. 2566 
             ►  ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัด การศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบันในต่างประเทศ พ.ศ. 2566 
             ►  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา และการยกเว้นหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี 
             ►  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน พ.ศ. 2566 
               ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน พ.ศ. 2567
               ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
               ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เกณฑ์ระดับความรู์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam) พ.ศ. 2566
               ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ว่าด้วยการสอบวัดทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) พ.ศ. 2566
               ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา พ.ศ. 2566
               ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา พ.ศ. 2566
               ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2566
               ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการประกาศคะแนนการสอบ การขอแก้ไขคะแนนและระดับขั้นการจัดเก็บและการทำลายเอกสารการสอบ
               ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเปิดรายวิชา และการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
               ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติควบคุมการแก้ไขปัญหาการส่งระดับขั้นล่าช้า