แผนปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

แผนปฏิบัติกา ฝ่ายวิชาการ 
 แผนปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 แผนปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
 แผนปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 มิ.ย.63-30 ก.ย.64)
 แผนปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
 แผนปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
 แผนปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
 แผนปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกา
ฝ่ายวิชาการ 
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกา ฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566