แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ

 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563-2567
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559
 แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559-2563
 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559-2563

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ
 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม 2566)

สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ฝ่ายวิชาการประจำปีการศึกษา 2564