0-7431-7608 -

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 13 มี.ค.64) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 16 พ.ค.64) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 18 ก.ค.64) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 2 ต.ค.64) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 (วันที่ 30 ต.ค.64) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 (วันที่ 4 ธ.ค.64) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 (วันที่ 19 ธ.ค.64)